Av andra rum: melankoli och heterotopi

Inbunden bok, 52 sidor, trä, sten, papper

 

Av andra rum: melankoli och heterotopi är en installation med två parallella verk. Dels Dag som består av ett urval av fotografier från en utbytestermin i Tokyo hösten 2017. Boken, med tvetydig titel, berättar en vemodig historia om att befinna sig i ett främmande land, långt borta hemifrån och tillvaron blir en annan. Bilderna visar på en tydlig närvaro i form av frånvaro och talar om en relation som inte låter sig fångas.

Den andra delen av installationen är ett hus och en trädgård i miniatyr, ämnade för meditation där betraktarens blick uppmanas att riktas lika mycket utåt som inåt. Tillsammans verkar båda delarna i ett gränsland.

Installationens titel syftar på en artikel av Michel Foucault som myntade det filosofiska begreppet heterotopi för att beskriva såväl fysiska som mentala mellanrum.

Examensutställning på Röda Sten Konsthall, 29 april-20 maj 2018.


 

Of other spaces: melancholia and heterotopia

Hardcover book, 52 pages, wood, stone, paper

 

Of other spaces: melancholia and heterotopia is an installation with two parallel works. First Dag, consisting of a selection of photographs from a Tokyo substitute autumn of 2017. The book, with ambiguous title, tells a wretched story of being in a foreign country, far away from home and the life becomes another. The pictures show a clear presence in the form of absence and speak of a relationship that can not be captured.

The second part of the installation is a house and a miniature garden intended for meditation where the viewer's eyes are called to be directed as much outward as inwards. Together, both parts work in a border country.

The title of the installation refers to an article by Michel Foucault that coined the philosophical term heterotopia to describe both physical and mental intervals.

Exams Exhibition at Röda Sten Konsthall, 29th April-20th May 2018.