Spår av liv

 

Ordet individ betyder odelbar, vilket är detsamma som för ordet atom -­ beståndsdelen i allt liv. Det odelbara rör enheten mellan tanke, känsla och handling eller mellan kropp och själ. 

Dessa bilder bygger på material från min närmaste omgivning och från min egen kropp såsom hår, hud och fibrer från mina kläder. Genom att jag använder dessa delar och bryter ner det till dess beståndsdelar öppnar jag upp för en diskussion där jag ifrågasätter min identitet samt ställer frågor om mitt ursprung. Spår av liv handlar också om att ta kontroll över och visualisera något ogripbart och abstrakt.

Traces of Life

 

The word individual means undividable, which is the same as for the word atom - the component in all life. The undividable is about the unity between thought, feeling and action, or between body and soul.

These images are based on material from my immediate surroundings and from my own body, such as hair, skin and fibers from my clothes. By using these things and by breaking them down to their components, I open up for a discussion where I question my identity and I raise questions about my background. Traces of life is also about taking control of, and visualizing, something uncatchable and abstract.