Blinda Bilder

 

I projektet Blinda Bilder har jag mött människor som från födseln är helt eller delvis synskadade och de som av någon orsak förlorat synen. Utifrån våra skilda perspektiv ville jag diskutera närvaron och betydelsen av bilder samt perception.

Blinda Bilder består av porträtt på de synskadade och mina tolkningar av deras inre motiv. Tillsammans har vi genom en dialog kommit fram till hur de ska se ut. Det är främst deras personliga intressen och livsstil präglat av funktionshinder som har styrt valet av motiv.

 

Blind Images

 

In this project, Blind Images, I have met people who are wholly or partially visually impaired since birth and with those who during life have lost visual perception. From our different perspectives, I wanted to discuss the presence and importance of image and perception. 

Blind Images consists of portraits of the visually impaired and my interpretations of their inner motives. Through dialogue, we together decided how these motives should look like. It is mainly their personal interests and lifestyles characterized by their disability that has guided the selection of motives in the pictures.